LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universiteto koplyčioje

Sausio 18–25 dienomis visi krikščionys meldėsi už krikščionių vienybę. 25-ą dieną Klaipėdos universiteto koplyčioje, minint šią savaitę, vėl atgaivintos anksčiau čia vykusios ekumeninės pamaldos. Tą dieną į Universiteto miestelį rinkosi įvairių krikščioniškų konfesijų bendruomenių nariai bei dvasininkai. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo Telšių vyskupas doc. dr. Jonas Boruta, kiti vyskupijos atstovai, Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kun. doc. dr. Vladas Gedgaudas, Jūrininkų ligoninės kapelionas kun. dr. Saulius Stumbra ir kiti dvasininkai.

Bažnyčia jau daug metų savo liturginiame kalendoriuje švenčia pasaulinę Maldos už krikščionių vienybę savaitę. Pasak Klaipėdos universiteto kapeliono mons. prof. dr. Arvydo Ramono, jos ypatingos tuo, kad visi krikščionys, istorijos vingiuose ir skirtingu metu dėl pačių įvairiausių priežasčių suskilę į įvairias konfesijas ir denominacijas, susiburia bendrai maldai. „Būtent šią savaitę meldžiamasi už krikščionių vienybę, kad būtų įtikinama bendruomenė šių dienų pasaulyje, vedama paties Kristaus į amžinąjį išganymą. Meldžiasi katalikai, liuteronai, reformatai, stačiatikiai, baptistai anglikonai ir kiti.“ – teigė A. Ramonas. Bendroje maldoje stengiamasi žvelgti ne tiek į tai, kas mus skiria, bet ieškoti bendrų sąsajų, kas tikinčiuosius galėtų labiau suvienyti.

Paklausus A. Ramono, ar susirinkę tikėjimų atstovai išpažįsta tokias skirtingas religines tiesas, kunigas pabrėžia, jog tai sudėtingi dalykai, bet iš esmės krikščionis skiriančių vienus nuo kitų dalykų nėra daug. „Daugiau yra vienijančių elementų, pavyzdžiui, tas pats išpažįstamas Dievas, tas pats Šventasis Raštas, panašios tradicijos, moralinės vertybės. Tiesa pastaraisiais dešimtmečiais kai kurios protestantiškos bendruomenės, ypatingai skandinavų kraštuose, nuėjo pernelyg liberaliu keliu, pripažindamos tarkime moterų kunigystę. Bet tai kita tema.“ – pasakojo A. Ramonas.

Dvasininko manymu šių dienų pasaulis kelia naujus iššūkius, tokius kaip sekuliarizmas bei islamo radikalusis pasaulis, todėl būtina ieškoti bendrų būdų vertybiniu pagrindu kaip tai priimti, vertinti ar netgi kovoti: „Tad ši savaitė ir yra susitelkimo metas tam, kas sudaro krikščionių tikėjimo esmę, savastį ir kur galima bendrai padirbėti dėl viltingų ateities perspektyvų.“

Pasak Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Evangeliškosios teologijos centro direktoriaus doc. Arūno Baublio, ekumeninės pamaldos Klaipėdos universitete pradėtos organizuoti jau 2001 metais, kai miestelyje įrengta ekumeninė koplyčia. Dėl įvairių priežasčių pastaraisiais metais šios pamaldos nevyko, tačiau dabar, minint Universiteto 25-ąjį jubiliejų, pritarta pamaldas vėl organizuoti. „Tai visada buvo puikus renginys, kuris suburdavo įvairių krikščionių denominacijų gyvenančių mieste dvasininkus ir inteligentiją“, – teigė doc. Arūnas Baublys.