LT   |   EN      Mano KU   |   
BRIAI pradeda vykdyti tris naujus LMT finansuojamus Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos mokslinius projektus.
31-08-2016

Rugsėjo 1-ąją Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas pradeda vykdyti tris naujus Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos mokslinius projektus.

2016 m. rugsėjo 1 d.  – 2018 m. gruodžio 31 d. KU BRIAI vykdys tris Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos projektus.

Projektas ,,Klaipėdos kraštas 1945-1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ (sutarties Nr. LIP-091/2016) bus vykdomas drauge su KU Socialinių pokyčių studijų centru. Projekto tikslas – pasitelkiant biografinį metodą, Klaipėdos krašto senbuvių ir naujai po Antrojo Pasaulinio karo čia apsigyvenusių šeimų gyvenimo istorijas, ikonografinę bei rankraštinę medžiagą atskleisti pokarinės visuomenės kūrimosi procesus ir dabar veikiančias šio laikotarpio atminties struktūras. Projekto tyrėjų grupė tarpdisciplininė ir tarptautinė: dr. Sigita Kraniauskienė (projekto vadovė, sociologė), dr. Silva Pocytė (istorikė), habil. dr. Ruth Leiserowitz (istorikė), Irena Šutinienė (sociologė). Projekto rezultatai bus apibendrinti 2018 m. išleistoje monografijoje bei straipsniuose, viešinami tarptautiniuose konferencijose ir seminaruose.

Projektas „Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose“(LIP-098/2016) aktualizuoja mūsų krašto proistorės tyrimus. Projekto rėmuose visa turima archeologinė, antropologinė ir zooarcheologinė medžiaga bus visapusiškai tyrinėjama ir analizuojama kaip unikalus empirinių duomenų šaltinis, kompleksiškai naudojant šiuolaikiškus archeologinius, bioarcheologinius ir fizikinius metodus taikomus archeologijoje. Projekte naudotos teorinės prieigose ir šiuolaikiški tyrimo metodai leis išskirti I tūkstantmetyje po Kr. pajūryje egzistavusius mikroregionus ir Užpelkių archeologinį kompleksą nagrinėti kaip struktūrinį mikroregiono vienetą ir apibrėžti šio komplekso vietą hierarchinėje mikroregiono struktūroje, tiek pagilinti žinias apie Lietuvos pajūrio kultūrinį kontekstą bei kontaktų Baltijos jūros regiono erdvėje esmę. Projekto autorės archeologės doc. dr. A. Bliujienė ir Ramunė Bračiulienė. Projekto rezultatai bus apibendrinti 2018 m. išleistoje monografijoje bei straipsniuose, viešinami tarptautiniuose konferencijose ir seminaruose.

Projektu „Netiesioginių veiksmų strategija: tarpukario Lietuvos atvejis“ (sutarties Nr. LIP‑096/2016) siekiama atlikti grėsmių nacionaliniam saugumui tarpukariu Lietuvoje tyrimą. Projektą vykdys vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jokubauskas (projekto vadovas). Projekto rezultatai bus apibendrinti 2018 m. išleistoje monografijoje.

Visų trijų projektų įgyvendinimui LMT Klaipėdos universitetui skyrė virš 230 000 eurų.

Plačiau apie projektus žr.: http://briai.ku.lt/projektai/