LT   |   EN      Mano KU   |   
Ateities specialybė – SGD terminalų inžinerija
17-06-2016

Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų inžinerija – nauja ir perspektyvi inžinerinė specialybė Klaipėdos universitete, kurios poreikį lėmė daugybė priežasčių. ES Baltijos jūros regiono strategijoje numatyta sukurti sklandžiai veikiančią ES energijos vidaus rinką, Baltijos jūrą paversti švarios laivybos regionu, įrengiant SGD pylimo stotis. 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijoje numatytas geografiškai diversifikuotas SGD tiekimas, tarptautinių dujotiekių tinklų plėtra. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ numatyta diegti pažangias, išteklius tausojančias ir aplinkos taršą bei klimato kaitą mažinančias technologijas pramonės, energetikos ir transporto sektoriuose. Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje pabrėžiama, kad svarbiausias Lietuvos tikslas – pereiti į visiškai kitą geopolitinę ir vertybinę erdvę, grindžiamą rinkos santykiais ir konkurencija.

Gamtinių dujų sektoriuje šis tikslas pasiektas 2014 metų gruodžio 3 dieną pastačius alternatyvų tiekimo šaltinį – suskystintųjų gamtinių dujų terminalą ir Lietuvai tapus pajėgia savarankiškai apsirūpinti gamtinėmis dujomis, saugiai tiekti dujas vartotojams perdavimo tinklo vamzdynais, sukurti gamtinių dujų rinką Lietuvoje.

SGD terminalas – tai galimybė teikti aukštos pridėtinės vertės paslaugas laivybai. Tarptautinės jūrų organizacijos sprendimas sumažinti taršą iš laivų verčia laivybos bendroves persiorientuoti į alternatyvias kuro rūšis. Ypač tai aktualu laivams, dirbantiems Šiaurės ir Baltijos jūrose, nes nuo 2015 m. sausio 1 d. sieros kiekis laivo kure negali viršyti 0,1 %. Baltijos jūros regione intensyviai kuriama SGD varomiems laivams reikalinga infrastruktūra: statomi 5 nauji plaukiamieji ir antžeminiai SGD terminalai iš 11 planuojamų, Klaipėdoje statoma SGD paskirstymo stotis. Artėja naujas, kupinas iššūkių jūrinio sektoriaus technologijų naujovių (angl. know-how) kūrimo etapas, suteikiantis galimybių vystytis jūrinėms valstybėms. Atsirandančios galimybės bus maksimaliai išnaudotos, jei Lietuva laiku išsiugdys kritinę masę specialistų ir vykdys mokslinius tyrimus srityse, kurios aktualios jūrų pramonės ir transporto energetikai, ugdys energiją taupančią visuomenę.

Siekiant geriau išnaudoti SGD ekonominį potencialą, vykdyti su SGD susijusius mokslinius tyrimus, rengti SGD specialistus, išreiškiant Lietuvos Respublikos energetikos ministro Roko Masiulio, švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės iniciatyvą, 2015 m. gruodžio 11 d. tarp SGD terminalo operatorės AB „Klaipėdos nafta“, AB „Vakarų laivų gamykla“, VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas ir VšĮ Klaipėdos universitetas pasirašytas „Ketinimų protokolas dėl suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) klasterio kūrimo“. Protokolą pasirašiusios šalys siekia geranoriškai bendradarbiauti kuriant ir vystant SGD klasterį, kuris sudarys palankias mokslo ir verslo bendradarbiavimo sąlygas bei sukurs pasaulinio lygio SGD verslo, mokslo, specialistų ugdymo, žinių ir technologijų traukos centrą. Atsiliepdamas į SGD terminalo ir SGD verslo vystymo poreikius, KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas parengė 3,5 metų trukmės bakalauro studijų programą SGD terminalų inžinerija. Siekiant nustatyti specialistų poreikį ir išnagrinėti SGD terminalų inžinerijos studijų programos absolventų karjeros galimybes, atliktas žvalgomasis tyrimas. Nustatyta, kad plečiant SGD veiklą valstybės ir Baltijos jūros regiono mastu kiekvienais metais reikėtų apie 17–22 SGD terminalų inžinerijos absolventų. Šiuo metu Klaipėdoje statoma SGD paskirstymo stotis, Baltijos regione statomi penki nauji iš vienuolikos planuojamų plaukiamųjų ir antžeminių SGD terminalų. Be viso to, pasaulinį laivyną artimiausiais metais papildys dar 150 naujų laivų, varomų SGD, tad būsimiems absolventams atsiveria naujos galimybės realizuoti save sparčiai besivystančioje laivybos aptarnavimo rinkoje.

Pasak AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus Manto Bartuškos, SGD rinka ir technologijos Lietuvoje yra gana inovatyvios, todėl vienas iš bendrovės užsibrėžtų tikslų – veiksmingas bendradarbiavimas švietimo ir mokslo srityje. Santykinai besikuriančioje SGD srityje reikia padėti užauginti potencialius specialistus, kvalifikuotus inžinierius ir profesionalius darbuotojus. AB „Klaipėdos nafta“ finansuos net 8 tikslines šios studijų programos vietas.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų dekanė doc. dr. Rima Mickevičienė džiaugiasi, kad SGD klasterio partneriai noriai dalijasi patirtimi. Dekanės teigimu, AB „Klaipėdos nafta“ aktyviai dalyvavo kuriant studijų programą, įsipareigojo dėstyti tam tikrus studijų dalykus, leisti naudoti terminalų infrastruktūrą studentų praktiniams užsiėmimams, priimti praktikantus. Su klasterio partnerių pagalba tobulinasi ir dėstytojai. Dalis jų jau dalyvavo Klaipėdos mokslo ir technologijų parko koordinuoto Pietų Baltijos programos projekto MarTech LNG seminaruose apie gerosios pasaulinės SGD praktikos perkėlimą į Baltijos šalis, kuriančias SGD infrastruktūrą laivybai ir kranto vartotojams. Nekantriai laukiame naujo Baltijos jūros regiono projekto Go LNG, kuriame dalyvauja visos 8 ES Baltijos jūros šalys, mokymų. Naujos studijų programos dėstytojų grupė rudenį tobulinsis kartu su AB „Klaipėdos nafta“ darbuotojais. Norime gerai pasirengti ir pateisinti tiek darbdavių, tiek būsimų studentų lūkesčius.

Padėti vystyti SGD sektorių pasirengusi AB „Vakarų laivų gamykla“, kuri projektuoja, stato, remontuoja ir modernizuoja laivus, taip pat ir varomus SGD, gamina kokybiškas konstrukcijas atviros jūros vėjo jėgainių parkams, SGD sistemoms. Įmonė kviečia jaunimą rinktis Laivo inžinerijos ir Jūrų transporto inžinerijos studijas (abi – 3,5 m. trukmės), planuoja finansuoti 10 tikslinių studijų vietų.