LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Apie universitetą

Klaipėdos universitetas – tai daugiasritis, į tarptautinius akademinius tinklus integruotas nacionalinis ir Baltijos regiono jūros mokslų ir studijų lyderis, kultūros paveldo puoselėtojas ir mokymosi visą gyvenimą centras.

Klaipėdos universitetas įsteigtas 1991 m. sausio 1 d. Savo veiklą jis pradėjo turėdamas tris fakultetus, o 25-ąjį jubiliejų pasitinka išaugęs į 4 fakultetus: Humanitarinių ir ugdymo mokslų, Jūros technologjų ir gamtos mokslų, Socialinių ir Sveikatos mokslų; 1 studijų (Tęstinių studijų) ir 1 mokslo (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos) institutus, Menų akademiją. Sparčiai augančiame universitete studijuoja apie 4500 studentų. Šioje Alma Mater studijas yra baigę daugiau nei 32 500 absolventų, kurių gretose yra mokslo daktarai, Seimo ir Vyriausybės nariai, stambių įmonių vadovai, inžinieriai, mokytojai, solistai ir teatralai.

Universitete vykdoma daugiau nei 100 trijų pakopų studijų programų, teikiančių asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdo visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę.

Daugiau nei 60 laboratorijų, Botanikos sodas, mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ bei mokslinis-tiriamasis ir mokomasis burlaivis „Brabander“ – bazė, sukurta vykdomiems fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams bei eksperimentinės plėtros darbams fizinių, biomedicinos, technologijų, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse vykdyti. Klaipėdos universitetas vykdo Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – Jūrinio slėnio – Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai valstybinę programą. Universitetas siekia lyderystės jūros mokslų ir technologijų srityje.

Menai yra integrali universiteto mokslinės veiklos dalis. Klaipėdos universiteto kultūros bei meno plėtros prioritetai yra sukoncentruoti į Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo saugojimą: Mažosios Lietuvos istorinio, kalbinio, konfesinio, muzikinio ir etninio paveldo, Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros istorijos bei dabarties reiškinių tyrinėjimą, lyginamuosius Baltijos regiono muzikos tyrimus.

Universitetas kasmet vykdo per 60 tarptautinių ir nacionalinių mokslo projektų, turi mokslo ir akademinių partnerių Europos ir kitose pasaulio šalyse, taip pat dalyvauja keliolikoje tarptautinių fondų, programų ir tinklų.

Socialinės ekonominės aplinkybės suformavo sparčios Klaipėdos universiteto plėtros reikmes. Universitetas įsikūręs Lietuvos dalyje, kurioje gyvena per 470 tūkst. gyventojų, čia sutelktas reikšmingas pramonės ir verslo potencialas, sparčiai plėtojamas jūrinis sektorius. Klaipėdos universitetas įsteigtas specifiniame ekonominiu, kultūriniu ir geopolitiniu požiūriais Lietuvos pajūrio areale, vieninteliame šalies uostamiestyje. Lietuvai čia atsiveria didelės perspektyvos palaikyti ryšius su Baltijos jūros regiono šalimis, kitais pasaulio kraštais. Klaipėdos universitetas įsikūręs mieste, kuris Lietuvos Respublikos bendrajame plane apibūdinamas kaip valstybinio masto metropolinis centras, kuriam numatyta taikyti specialias palaikomąsias priemones, lemiančias konkurencingo europinio masto uosto ir ūkinės bei rekreacinės aglomeracijos plėtojimą, šalies jūrinės orientacijos institucinį realizavimą, turimo mokslo ir studijų potencialo stiprinimą.